Ana Sayfa :: HAKKIMIZDA :: Çalışma Konuları

Birliğin Çalışma Konuları

Birlik, amaçlarını gerçekleştirmek için;

1. Elektrik enerjisi alanında faaliyet gösteren kamu ve özel kuruluşların Birliğe üye olmalarını teşvik eder, onların bir araya gelmelerini ve elektrik enerjisi ile ilgili her türlü konuda çalışma yapmalarını sağlamak üzere Çalışma Grupları kurar ve çalışma sonuçlarının ülke yararına kullanılabilmesi için Birlik üyelerine ve diğer ilgililere duyurur.

2. Elektrik enerjisi potansiyeli, üretimi, iletimi, dağıtımı, kullanımı, toptan satışı, perakende satışı, perakende satış hizmeti, ithalatı, ihracatı ve tüketimi, ekonomik büyüme enerji ilişkileri, elektrik enerjisi temini, arz güvenliği ve kullanımının sosyal ve çevresel yönleri, elektrik enerjisi politikası ve stratejileri ile ilgili teknik, ekonomik, hukuksal ve yeniden yapılanma konularında çalışma ve araştırmalar yapar ve yaptırır, istatistiki bilgi toplar, bu çalışmaların sonuçlarından Birlik üyelerinin ve kamuoyunun yararlanması için rapor, kitap, bülten, broşür, dergi ve elektronik haber bülteni yayımlar.

3. Önceki maddede belirtilen konularda ulusal, bölgesel, uluslararası düzeyde kongre, konferans, sempozyum, seminer, açık oturum, panel, sergi ve benzer etkinlikler düzenler ve gerektiğinde bu tür ulusal ve uluslararası etkinliklere katılımı koordine eder,  bu konularda bilgi alışverişini sağlar, bu toplantıların bildiri ve sonuç raporlarını hazırlar ve yayımlar.

4. Elektrik enerjisi alanında faaliyette bulunan ulusal ve uluslararası kuruluşlar, üniversiteler, özel sektör kuruluşları, birlikler ve derneklerle en üst düzeyde yakın işbirliğini sağlayarak elektrik enerjisi ile ilgili her türlü bilgiyi toplar. Bu amaca yönelik olarak gerektiğinde elektrik enerjisi ile ilgili ulusal ve uluslararası kuruluşlara kurucu üye veya üye olur.

5. Ulusal ve uluslararası kuruluşlara projeler yapmak üzere teklif sunar. Bu proje çalışmaları için araştırmacılar ve uzmanlar çalıştırır.

6. Ulusal ve uluslararası araştırma kurumlarının elektrik enerjisi alanında yaptığı çalışma ve yayınlar aracılığıyla elektrik enerjisi teknolojisindeki yenilikleri izler, dünyadaki sosyal ve ekonomik politikalardaki son gelişmeleri izleyerek bunların elektrik enerjisi sektörünün uzun vadeli hedeflerine olan etkileri ve ülke kalkınmasına olası etkileri üzerinde çalışmalar yapar ve izlenmesi gereken ulusal politika ve stratejiler ile ilgili düşünce ve önerilerini ilgili makamlara sunar, bu konuyla ilgili kamu ve özel sektör kuruluşlarına yardımcı olur.

7. Yukarıda belirtilen görevleri yerine getirecek şekilde Merkez Bürosunu yeterli eleman ve ekipmanla donatır.